Thời khóa biểu năm học 2017-2018.

 

tr­êng tiÓu häc ký phó

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1; NĂM HỌC  2017 – 2018

 

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

 

 

 

1A

1

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

 

SHCM

2

Tiếng Việt

Mĩ thuật

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Thể dục

Mĩ thuật

Tiếng Việt

HDH (KNS)

Tiếng Việt

HĐTT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Thư viện

 

TN&XH

 

Đạo đức

 

Thủ công

 

Âm nhạc

 

 

QUỲNH

N. HƯỜNG

QUỲNH

QUỲNH

QUỲNH

VINH

DUYÊN

QUỲNH

 

 

 

 

1B

1

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

SHCM

2

Tiếng Việt

Mĩ thuật

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Thể dục

Mĩ thuật

Tiếng Việt

HDH (KNS)

Tiếng Việt

HĐTT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Thư viện

 

TN&XH

 

Đạo đức

 

Thủ công

 

Âm nhạc

 

 

LIỄU

N. HƯỜNG

DUYÊN

VINH

LIỄU

LIỄU

LIỄU

LIỄU

 

 

 

 

1C

1

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

 

SHCM

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Thể dục

HDH

Tiếng Việt

HDH (KNS)

Tiếng Việt

HĐTT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Thư viện

 

TN&XH

 

Đạo đức

 

Thủ công

 

Âm nhạc

 

 

HƯỜNG

DUYÊN

HƯỜNG

DUYÊN

HƯỜNG

DUYÊN

HƯỜNG

HƯỜNG

 

 

 

 

1D

1

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

SHCM

3

Thể dục

HDH

Tiếng Việt

HDH (KNS)

Tiếng Việt

HĐTT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Thư viện

 

TN&XH

 

Đạo đức

 

Thủ công

 

Âm nhạc

 

 

HẰNG

VINH

HẰNG

HẰNG

DUYÊN

H + L + Q

HẰNG

HẰNG

 

              

                                                       

 

* LƯU Ý: Chiều thứ 2 hàng tuần, tuần lẻ lớp 1A, 1B học môn Mĩ thuật thì 1C, 1D học các môn như TKB, tuần chẵn thì ngược lại đối với 1A và 1B.

 

 

* Nhà trường có phòng học Mĩ thuật riêng và dạy được hai lớp trong một khối cùng học. (Phòng học ngồi được đủ 66 HS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÝ PHÚ

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2; NĂM HỌC 2017 - 2018

 

LỚP

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

2A

1

Toán

Thể dục

Toán

Toán

Thư viện

Toán

Toán

 

Âm nhạc

SHCM

2

Tập đọc

KNS

Chính tả

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Chính tả

Toán

3

Tập đọc

HDH

Kể chuyện

HDH

Tập đọc

HĐTT

Tập viết

Thể dục

4

Đạo đức

 

TNXH

 

LTVC

 

Thủ công

TLV

 

 

UYÊN

UYÊN

UYÊN

UYÊN

PHƯƠNG

UYÊN

PHƯƠNG

 

UYÊN

 

2B

1

Toán

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

Toán

SHCM

2

Tập đọc

KNS

Chính tả

Tiếng Việt

Thư viện

Tiếng Việt

Chính tả

Âm nhạc

3

Tập đọc

HDH

Kể chuyện

HDH

Tập đọc

HĐTT

Tập viết

Thể dục

4

Đạo đức

 

TNXH

 

LTVC

 

Thủ công

TLV

 

 

HUYỀN

HUYỀN

HUYỀN

HUYỀN

HUYỀN

PHƯƠNG

HUYỀN

 

PHƯƠNG

 

2C

1

Toán

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

Thể dục

SHCM

2

Tập đọc

KNS

Chính tả

Tiếng Việt

Tập đọc

Tiếng Việt

Chính tả

Toán

3

Tập đọc

HDH

Kể chuyện

HDH

Thư viện

HĐTT

Tập viết

Âm nhạc

4

Đạo đức

 

TNXH

 

LTVC

 

Thủ công

TLV

 

 

NGỌC

NGỌC

PHƯƠNG

NGỌC

NGỌC

NGỌC

VINH

 

NGỌC

 

2D

1

Toán

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

Thể dục

SHCM

2

Tập đọc

KNS

Chính tả

Tiếng Việt

Tập đọc

Tiếng Việt

Chính tả

Toán

3

Tập đọc

HDH

Kể chuyện

HDH

LTVC

HĐTT

Tập viết

TLV

4

Đạo đức

 

TNXH

 

Thư viện

 

Thủ công

Âm nhạc

 

 

LINH

LINH

VINH

LINH

LINH

LINH

LINH

 

VINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÝ PHÚ

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  3; NĂM HỌC 2017- 2018

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

 

 

3A

1

Toán

Đạo Đức

Toán

Tập đọc

Toán

LTVC

Toán

MT

Toán

 

 

SHCM

 

 

2

T/ đọc

Thể dục

Chính Tả

Thư viện

Tin

Thể dục

Tập viết

MT

LLV

3

TTĐ - KC

Âm nhạc

T/ Anh

L. Viết

T. Anh

HĐTT

Chính tả

MT

T. Anh

4

TNXH

 

TNXH

 

T. Anh

 

Thủ công

 

Tin

 

Kiệm

Liên

Kiệm

Kiệm

Linh

Kiệm

Liên

 

Kiệm

 

 

 

3B

1

Toán

Đạo Đức

Toán

Thư viện

Tin

Tập viết

T. Anh

MT

Tin

 

 

SHCM

2

T/ đọc

Thể dục

Chính Tả

T. Anh

Toán

Thể dục

T. Anh

MT

T. Anh

3

TTĐ - KC

Âm nhạc

Tập đọc

L. Viết

LTVC

HĐTT

Toán

MT

Toán

4

TNXH

 

TNXH

 

Thủ công

 

Chính tả

 

TLV

 

Linh

Linh

Linh

Lan, Liên

Linh

Liên

Linh

 

Kiệm

 

 

 

3C

1

Toán

Đạo Đức

Toán

T. Anh

T. Anh

Tập viết

Toán

MT

T. Anh

 

 

SHCM

2

T/ đọc

Thể dục

Chính Tả

Thư viện

T. Anh

Thể dục

Tập viết

MT

Tin

3

TTĐ - KC

Âm nhạc

Tập đọc

L. Viết

Tin

HĐTT

Chính tả

MT

Toán

4

TNXH

 

TNXH

 

Toán

 

Thủ công

 

TLV

 

Lan

Lan

Liên

Lan

Liên

Lan

Lan

 

Tiến

 

 

 

3D

1

Toán

Đạo Đức

Toán

T. Viện

Toán

Tập viết

Toán

MT

Toán

 

 

SHCM

2

T/ đọc

Thể dục

Chính Tả

L. Viết

LTVC

Thể dục

Chính tả

MT

TLV

3

TTĐ - KC

Âm nhạc

Tập đọc

T. Anh

Thủ công

HĐTT

T. Anh

MT

Tin

4

TNXH

 

TNXH

 

Tin

 

T. Anh

 

T. Anh

 

Tiến

Tiến

Tiến

Liên

Liên

Tiến

Lan

 

Tiến

 

 

* Nhà trường có phòng học Mĩ thuật riêng và dạy được hai lớp trong một khối cùng học. (Phòng học ngồi được đủ 66 HS)

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÝ PHÚ

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4; NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

 

 

4A

1

Toán

K/Học

Toán

Lịch sử

T/ Anh

Mĩ thuật

Toán

Đạo đức

Toán

 

 

SHCM

2

T/ đọc

Địa lí

LTVC

K/Học

Toán

Kĩ thuật

T/ Anh

HDH

LTVC

3

Chính tả

Âm nhạc

T/ Anh

Thư viện

T/ đọc

HĐTT

Tin học

Thể dục

TLV

4

T/ Anh

 

K/ chuyện

 

TLV

 

Tin học

 

Thể dục

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM HOA NAM NAM NAM CCNAM NAM

 

 

4B

1

Toán

Địa lí

Toán

Lịch sử

Toán

Kĩ thuật

Tin học

Thể dục

T/ Anh

 

 

SHCM

2

T/ đọc

Thư viện

LTVC

Đạo đức

T/ Anh

Mĩ thuật

Tin học

HDH

T/ Anh

3

Chính tả

Âm nhạc

Kể chuyện

Thể dục

T/ đọc

HĐTT

Toán

Khoa học

Toán

4

Khoa học

 

T/ Anh

 

TLV

 

LTVC

 

TLV

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỀNHIỀN HOA HIỀN HOA HIỀN HIỀN HOA HIỀN

 

 

4C

1

Toán

Chính tả

Tin học

Thư viện

Toán

Mĩ thuật

Toán

Lịch sử

Toán

 

 

SHCM

2

T/ đọc

Âm nhạc

Tin học

Đạo đức

Kể chuyện

Kĩ thuật

TLV

Thể dục

TLV

3

T/ Anh

Khoa học

Toán

Thể dục

Tập đọc

HĐTT

LTVC

HDH

T/ Anh

4

T/ Anh

 

LTVC

 

Địa lí

 

Khoa học

 

T/ Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNG DUNG DUNG DUNG C DUNGDUNG GVC

 

 

4D

1

T/ Anh

Chính tả

T/ Anh

Toán

Toán

Kĩ thuật

Toán

Đạo đức

Toán

 

 

SHCM

2

T/ Anh

Thư viện

T/ Anh

Thể dục

LTVC

Mĩ thuật

TLV

Âm nhạc

TL Văn

3

Toán

Khoa học

Tin học

Lịch sử

K/chuyện

HĐTT

LTVC

HDH

Thể dục

4

T/ đọc

 

Tin học

 

T/ đọc

 

Khoa học

 

Địa lí

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦY THỦY C HOA THỦY THỦY HOA THỦY THỦY

 

 

 

 

LƯU Ý:  Tuần ( LẺ ) đ/c Hiền dạy chiều thứ 4 tại lớp 4C. Tuần  ( CHẴN ) đ/c Thủy dạy chiều thứ 4 tại lớp 4A

Sáng thứ 3 đ/c Hoa dạy lớp 4B và tiết 4 của lớp 4C

đ/c Nam dạy tiết 3 của lớp 4C

Sáng thứ 5 đ/c Hiền dạy 2 lớp 4A và 4B

Sáng thứ 6 đ/c Hiền dạy 2 lớp 4B và 4C.

 

 

 

 

* Nhà trường có phòng học Mĩ thuật riêng và dạy được hai lớp trong một khối cùng học. (Phòng học ngồi được đủ 66 HS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÝ PHÚ

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5; NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Lớp

Tiết

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

 

 

5A

1

T.Anh

Tin

Toán

Khoa

Toán

T.Viện

Toán

T.Anh

Toán

 

2

Toán

K.Thuật

C. tả

Sử

KểChuyện

HDH

TLV

T. Dục

TLV

 

3

T.Đọc

Đ. đức

LTVC

T.D

T.Anh

HĐTT

T.Anh

Tin

Mĩ.Thuật

 

4

Địa Lí

 

A.nhạc

 

T.Đọc

 

LTVC

 

Khoa

 

TUẤN HƯƠNG TUẤN TUẤN TUẤN TUẤN TUẤN HƯƠNG TUẤN

 

 

 

5B

1

Toán

Địa lí

Toán

Lịch sử

Toán

Kĩ thuật

Tin học

Thể dục

T. Anh

 

2

T/ đọc

Thư viện

LTVC

Đạo đức

T. Anh

Mĩ thuật

Tin học

HDH

T. Anh

 

3

Chính tả

Âm nhạc

Kể chuyện

Thể dục

T/ đọc

HĐTT

Toán

Khoa học

Toán

 

4

Khoa học

 

T. Anh

 

TLV

 

LTVC

 

TLV

 

PHƯỢNG PHƯỢNG PHƯỢNG HƯƠNG PHƯỢNG PHƯỢNG PHƯỢNG HƯƠNGHƯƠNG

 

 

 

5C

1

Toán

Chính tả

Tin học

Thư viện

Toán

Mĩ thuật

Toán

Lịch sử

Toán

 

2

T/ đọc

Âm nhạc

Tin học

Đạo đức

Kể chuyện

Kĩ thuật

TLV

Thể dục

TLV

 

3

T/ Anh

Khoa học

Toán

Thể dục

Tập đọc

HĐTT

LTVC

HDH

T/ Anh

 

4

T/ Anh

 

LTVC

 

Địa lí

 

Khoa học

 

T/ Anh

 

THẮM HƯƠNG THẮM THẮM HƯƠNG HƯƠNG THẮM HƯƠNG THẮM

 

Chiều thứ 4 tuần 1, 4… Thắm nghỉ, T2, 5… Tuấn nghỉ, T3, 6… Phượng nghỉ.

* Nhà trường có phòng học Mĩ thuật riêng và dạy được hai lớp trong một khối cùng học. (Phòng học ngồi được đủ 66 HS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin